Όροι και Προϋποθέσεις Διαγωνισμού Facebook

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΜΠΑ – Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και το διακριτικό τίτλο «COMPA», που εδρεύει στο Δήμο Αχαρνών Ανατολικής Αττικής επί της οδού Λεωφόρος Θρακομακεδόνων αρ. 58 και εκπροσωπείται νόμιμα με Α.Φ.Μ. 099781071, Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, η οποία στη συνέχεια και για το παρόν θα αναφέρεται ως «Διοργανώτρια», διενεργεί ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας www.kompa.gr (εφεξής «η ιστοσελίδα») διαγωνισμό με τίτλο «Αcana Μια Οικογένεια – Νέος γευστικός διαγωνισμός με … 10 Μεγάλους Νικητές» (εφεξής «Διαγωνισμός»). Σκοπός είναι η προώθηση των προϊόντων Acana που εισάγει και διαθέτει η Διοργανώτρια.

2. Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, εφ’ όσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους η συμμετοχή είναι δυνατή μόνο με παρουσία του προσώπου που ασκεί τη γονική μέριμνα για την παροχή συναίνεσης για τη συμμετοχή και για την παραλαβή του δώρου σε περίπτωση που αναδειχθούν νικητές. Εξαιρούνται και δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες της Διοργανώτριας και οι συνεργαζόμενες με αυτή εταιρίες, οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού, καθώς και τα άτομα που δεν έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση των ανωτέρω θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

3. Διάρκεια του διαγωνισμού

Ως διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 14.09.2020 και ώρα 00:00 έως και την 14.10.2020 και ώρα 23.59. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ουδεμία συμμετοχή θα γίνεται δεκτή, άλλως θα λογίζεται ως μη πραγματοποιηθείσα. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την 19.10.2020 και ώρα 12:00. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ημέρα και ώρα της κλήρωσης με σχετική ανακοίνωση στην στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.kompa.gr, καθώς τη σελίδα της εταιρίας στο Facebook: www.facebook.com/kompa.gr, αλλά και με κάθε πρόσφορο μέσο, προ τριών (3) ωρών από την προαναφερόμενη ημερομηνία διεξαγωγής. Οι νικητές του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν την 23.10.2020 και ώρα 13:00, στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.kompa.gr, καθώς και σελίδα της εταιρίας στο Facebook: www.facebook.com/kompa.gr, οι οποίοι θα ενημερωθούν για τον τρόπο παραλαβής του Δώρου.

4. Διαδικασία Συμμετοχής

Για τη δήλωση συμμετοχής, απαιτείται η συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων της αίτησης συμμετοχής με τα απαιτούμενα στοιχεία, όπως όνομα, επώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), να απαντήσει στις ερωτήσεις του Διαγωνισμού που έχουν τεθεί και να δηλώσει ότι συμφωνεί/αποδέχεται τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής σ’ αυτόν. Καθένας μπορεί να δηλώσει συμμετοχή στο Διαγωνισμό μόνο μια φορά. Δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό. Κάθε συμμετοχή στο διαγωνισμό καταχωρείται αμέσως κατά αλφαβητική σειρά

5. Δώρα

Θα υπάρξουν συνολικά δέκα (10) μοναδικοί νικητές. Οι πέντε (5) εξ αυτών θα κερδίσουν από μία συσκευασία 11.4Kg της επιλογής τους από τη σειρά Singles ή Heritage και οι λοιποί πέντε (5) θα κερδίσουν από 2 συσκευασίες 1.8Κg Wild Prairie. Τα δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα. H Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη για οτιδήποτε έχει σχέση με τα παραπάνω δώρα, εκτός της παράδοσης στους νικητές.

6. Εγκυρότητα Συμμετοχής

Για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού θα υποβάλλονται το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στον όρο 4 ανωτέρω, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας ή/και των τυχόν τρίτων που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον συμμετέχοντα ή τρίτο στα συστήματα της Διοργανώτριας ή/και των εν λόγω τρίτων ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας ή/και των εν λόγω τρίτων, εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού.

7. Διαδικασία Επιλογής Νικητών Διαγωνισμού

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την 19.10.2020 και ώρα 12:00 μ.μ., από την οποία θα αναδειχθούν δέκα (10) νικητές. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Διοργανώτριας στο Δήμο Αχαρνών Ανατολικής Αττικής επί της οδού Λεωφόρος Θρακομακεδόνων αρ. 58 με αυτοματοποιημένο τρόπο, μέσω της εφαρμογής miniwebtool.com. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν 10 νικητές. Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί κάποιος νικητής εντός 10 ημερολογιακών ημερών (από την ημερομηνία αποστολής ενημερωτικού e-mail, κατά τα κατωτέρω), θα διενεργηθεί, με την ίδια διαδικασίας νέα κλήρωση όπου θα ορίζεται νέος νικητής. Ο νικητής συναινεί στην προβολή των στοιχείων του μέσω της ιστοσελίδας της εταιρίας, καθώς και της σελίδας της εταιρίας στο Facebook.

8. Ενημέρωση Νικητών και Τρόπος Παραλαβής

Οι νικητές θα ανακοινωθούν την 23.10.2020 και ώρα 13:00 στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.kompa.gr, καθώς τη σελίδα της εταιρίας στο Facebook: www.facebook.com/kompa.gr και θα ειδοποιηθούν με αποστολή μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), που έχουν δηλώσει κατά τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. Οι νικητές μπορούν να αποδεχθούν το δώρο τους, απαντώντας ηλεκτρονικά στο ανωτέρω ηλεκτρονικό μήνυμα και δίδοντας τα στοιχεία τους (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, αριθμό σταθερού ή/και κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση κατοικίας), εντός δέκα (10) ημερών από την αποστολή σε αυτούς του αρχικού ως άνω μηνύματος. Αν παρέλθει το χρονικό αυτό διάστημα και ο νικητής δεν έχει απαντήσει για οποιονδήποτε λόγο στο ηλεκτρονικό μήνυμα που του έχει σταλεί, καθώς επίσης και αν έχει αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιοδήποτε λόγο να παραλάβει το δώρο του ή αν η διεύθυνσή του δεν είναι ορθή, δεν κατοικεί, απουσιάζει ή δεν βρίσκεται εκεί ή αν η συμμετοχή του ακυρωθεί ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στον Διαγωνισμό, χάνει κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του επί των συγκεκριμένων δώρων και με την ίδια διαδικασία και όρους επιλέγεται ένας αναπληρωματικός νικητής. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών που οφείλονται σε μη λήψη ή μη ανάγνωση από αυτούς, για οποιονδήποτε λόγο, του ως άνω ηλεκτρονικού μηνύματος, καθώς και για τυχόν μη αποστολή για οποιονδήποτε λόγο στην Διοργανώτρια του προαναφερθέντος απαντητικού ηλεκτρονικού μηνύματος αποδοχής εκ μέρους των Νικητών ή μη λήψη του μηνύματος αυτού για οποιονδήποτε λόγο από την Διοργανώτρια.

9. Ευθύνη

Η Διοργανώτρια δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο πέρα από τον έλεγχό της ή για λόγους ανωτέρας βίας καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή στοιχείων που γίνονται στα πλαίσια του διαγωνισμού, η λήψη των συμμετοχών αποτύχει ή καθυστερήσει ή τέλος, αν τα τηρούμενα από αυτήν αρχεία καταστραφούν, μερικά ή ολικά. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας που συντρέξουν στο πρόσωπο της Διοργανώτριας.

10. Προσωπικά Δεδομένα

Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού η Διοργανώτρια, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Νικητών που αναφέρονται ανωτέρω (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – email, αριθμό σταθερού ή/και κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση κατοικίας,), τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά για λόγους που σχετίζονται με τη διενέργεια του Διαγωνισμού και την προώθηση πωλήσεων αγαθών της Διοργανώτριας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από τρίτους ή να χορηγηθούν σε τρίτους, με εξαίρεση τα πρόσωπα τα οποία ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, ως εκτελούντες την επεξεργασία, αλλά και όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά παροχή άδειας χρήσεως των προσωπικών αυτών δεδομένων από τους Συμμετέχοντες προς τη Διοργανώτρια. Τα προσωπικά αυτά δεδομένα θα διατηρηθούν για όσο χρόνο είναι εύλογα απαραίτητο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού. Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων των συμμετεχόντων: Πρόσβασης και Ενημέρωσης, Συμπλήρωσης ή/και Διόρθωσης, Φορητότητας, Περιορισμού της επεξεργασίας, Εναντίωσης, Ανάκλησης της Συγκατάθεσης και Διαγραφής/Δικαίωμα στη Λήθη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνήσουν στο e-mail sales@kompa.gr

11. Αποδοχή των όρων

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας.

12. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να περιορίσει, να παρατείνει τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ή και οριστικής ή περιστασιακής διακοπής ή ματαίωσης του Διαγωνισμού σε περίπτωση που προκύψουν δυσχέρειες οι οποίες θα έθεταν σε κίνδυνο την ακεραιότητα του Διαγωνισμού, με τροποποίηση των παρόντων όρων. Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει αυτοδικαίως από την δημοσίευσή της στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.kompa.gr και τη σελίδα της εταιρίας στο Facebook www.facebook.com/kompa.gr.

13. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.