ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1.Ο παρόν δικτυακός τόπος (εφεξής «Ιστότοπος») αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΜΠΑ – Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και το διακριτικό τίτλο «COMPA», που εδρεύει στο Δήμο Αχαρνών Ανατολικής Αττικής επί της οδού Λεωφόρος Θρακομακεδόνων αρ. 58 και εκπροσωπείται νόμιμα με Α.Φ.Μ. 099781071 (εφεξής η «Εταιρεία»).

1.2.Ο παρών Ιστότοπος δημιουργήθηκε προκειμένου να παρέχει στους επισκέπτες του πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία, τα προϊόντα της και πληροφορίες για διάφορους τομείς δραστηριότητας αυτής.

1.3.Οι παρακάτω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Ιστοτόπου μας στο σύνολό του. Οποιοιδήποτε άλλοι Όροι Χρήσης αποκλείονται ρητώς.

1.4.Κάθε χρήστης ή επισκέπτης του Ιστοτόπου θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα του όρους της ιστοσελίδας, το προσάρτημα περί πνευματικής ιδιοκτησίας, το προσάρτημα περί προσωπικών δεδομένων, το προσάρτημα περί της πολιτικής απορρήτου και το προσάρτημα περί συνδέσμων (links) προς άλλους Ιστοτόπους που ακολουθούν, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης ή επισκέπτης δε συμφωνεί οφείλει να απέχει από τη χρήση της σελίδας μας.

1.5.Η χρήση του Ιστοτόπου απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από χρήστες που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους παρά μόνο με τη ρητή συγκατάθεση και των επίβλεψη των γονέων τους ή των προσώπων που ασκούν την επιμέλειά τους.

1.6.Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει οποτεδήποτε τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης χωρίς προειδοποίηση. Σε κάθε περίπτωση, η παρούσα σελίδα πάντοτε θα αναφέρει τους τρέχοντες όρους και τις τρέχουσες προϋποθέσεις για τη χρήση του παρόντος Ιστοτόπου.

 1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

2.1 Ο Ιστότοπος χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από τον επισκέπτη ή τον χρήστη.

2.2 Ο Ιστότοπος  λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου αυτού να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, πληρότητα και εν γένει ορθότητα.

2.3 Ωστόσο, ο Ιστότοπος μας και οι διαχειριστές αυτού ως και κάθε άλλως προστηθείς ή έλκων δικαιώματα εξ’ αυτών ουδεμία ευθύνη, συμπεριλαμβανομένης και της αμέλειας, φέρουν για τυχόν ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη ή τον χρήστη από ή εξ αφορμής της χρήσης της.

2.4 Ο Ιστότοπος δεν ευθύνεται έναντι των επισκεπτών ή των χρηστών για οποιασδήποτε μορφής περιουσιακή ή μη ζημία υποστεί ο επισκέπτης ή ο χρήστης του,  το οποίο χρησιμοποιεί με δική του πρωτοβουλία και με  γνώση των όρων του παρόντος.

2.5 Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει παραπομπές ή συνδέσεις μέσω υπερσυνδέσμων σε άλλες Ιστοσελίδες, χωρίς ωστόσο να φέρει την παραμικρή ευθύνη για το περιεχόμενο και τα τυχόν δικαιώματα που αυτά ενδέχεται να θίγουν.

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ – ΧΡΗΣΤΗ

3.1 Ο επισκέπτης- χρήστης του Ιστοτόπου μας οφείλει να συμμορφώνεται με την κείμενη ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, καθώς και με τις κυρωμένες Διεθνείς Συμβάσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ελληνικού δικαίου, ενώ αναλαμβάνει να χρησιμοποιέι τον Ιστότοπο σύμφωνα με το Νόμο και τους παρόντες όρους χρήσης, τους οποίους γνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

3.2 Ο επισκέπτης- χρήστης του Ιστοτόπου μας οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη συμπεριφορά ή καταχρηστική ενέργεια κατά την επίσκεψή του στον Δικτυακό μας τόπο ή την χρήση των παρεχόμενων από αυτών υπηρεσιών. Ο χρήστης ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον Ιστότοπο, αναγόμενη στην κακή ή αθέμιτη χρήση αυτού και των πληροφοριών που προσφέρονται μέσω αυτού.

3.3 Ο επισκέπτης ή και ο χρήστης του Ιστοτόπου μας οφείλει να τηρεί τον Κώδικα Δεοντολογικής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (NETIQUETTE), συμβάλλοντας κατά το μέτρο του δυνατού στην ομαλότερη και αποδοτικότερη αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών του διαδικτυακού μας τόπου όσο και μεταξύ των χρηστών και των διαχειριστών αυτού.

 1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

4.1 Η Εταιρεία, πιστή στη φιλοσοφία που ακολουθεί από την ίδρυσή της, καταβάλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για την δημιουργία σχέσης άρρηκτης εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους πελάτες της και τους προμηθευτές της.

4.2 Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία έχει θέσει και εφαρμόζει αυστηρά κριτήρια στη διαμόρφωση των συνεργασιών της, εφαρμόζοντας συγκεκριμένη εμπορική πολιτική και υιοθετώντας τα υψηλού επιπέδου κριτήρια των προμηθευτών της, με στόχο πάντοτε την εξασφάλιση της μέγιστης ποιότητας διάθεσης του προϊόντος και την εξασφάλιση του υψηλού επιπέδου δικτύου που το διαθέτει.

4.3 Ο επισκέπτης – χρήστης του Ιστοτόπου μας αλλά και κάθε υποψήφιος πελάτης της εταιρείας μας αναγνωρίζει, προτού απευθύνει στην εταιρεία μας εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον του να αποτελέσει μέρος του πελατολογίου της, ως απόλυτα ισχυρή και δεσμευτική την εμπορική πολιτική που εφαρμόζει και υιοθετεί η Εταιρεία.

 1. ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

Κάθε πρόσωπο που επιλέγει να προβεί σε παραγγελία προς την Εταιρεία μας, οφείλει να έχει αναγνώσει και κατανοήσει τόσο το παρόν όσο και την Εμπορική Πολιτική, την Τιμολογιακή Πολιτική και την Εκπτωτική Πολιτική της Εταιρείας, αλλά και την Πολιτική Παραγγελίας, Αποστολών και Πληρωμών.

Σε κάθε παραγγελία τεκμαίρεται ότι ο Πελάτης έχει αναγνώσει τα ανωτέρω με τις τυχόν τροποποιήσεις/αναθεωρήσεις τους και τα έχει αποδεχθεί ρητά και ανεπιφύλακτα, καθώς άλλως οφείλει να απέχει από οποιαδήποτε παραγγελία.

6.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

6.1 Το σύνολο του περιεχομένου του Ιστοτόπου συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κειμένων, ονομασιών, εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, γραφικών, απεικονίσεων, φωτογραφιών, αρχείων βίντεο ή ήχου και γενικά οπτικοακουστικού υλικού και κάθε είδους αρχείων, είναι πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και διέπεται  από τον ν. 2121/1993 όπως ισχύει και τις λοιπές διατάξεις της πνευματικής ιδιοκτησίας του Εθνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, με εξαίρεση τα δικαιώματα τρίτων που αναγνωρίζονται ρητά.

6.2 Απαγορεύεται ρητά η με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, συνολικά, τμηματικά ή περιληπτικά αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, “φόρτωση” (download), μετάφραση, τροποποίηση περιεχομένου της Ιστοσελίδας, χωρίς τη ρητή προηγούμενη συναίνεση της δικαιούχου.

6.3 Ο επισκέπτης ή ο χρήστης αποδέχεται ότι οτιδήποτε περιλαμβάνεται στον Ιστότοπο αποτελεί κατοχυρωμένο σήμα ή προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας της δικαιούχου ή τρίτων (που έχουν χορηγήσει την άδειά τους) και ως εκ τούτου η μη εξουσιοδοτημένη χρήση με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους μπορεί να οδηγήσει στην επιβολή ποινής ή προστίμου ή σε αποζημίωση του ή των δικαιούχων.

 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

7.1 Η προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη ή του χρήστη διέπεται από το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και εν γένει το ισχύον εθνικό, ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

7.2 Ο επισκέπτης ή ο χρήστης αναγνωρίζει και δηλώνει τη ρητή αποδοχή του για την συλλογή, διατήρηση και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία γνωστοποιούν κατά την επίσκεψη ή χρήση του Ιστοτόπου.

7.3 Η Εταιρεία συλλέγει και διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών ή χρηστών του Ιστοτόπου της έχοντας υιοθετήσει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, παρέχοντας ταυτόχρονα τη μεγαλύτερη δυνατή εμπιστευτικότητα στα προσωπικά δεδομένα που της γνωστοποιούν οικειοθελώς οι επισκέπτες ή οι χρήστες του Ιστοτόπου.

7.4 Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στη φόρμα επικοινωνίας της σελίδας, τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και απάντησης στα υποβληθέντα ερωτήματα και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές). Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι της Εταιρείας που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη ή του χρήστη είναι συγκεκριμένοι και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα προσωπικά δεδομένα αυτών απαγορεύεται.

7.5 Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο επισκέπτης ή ο χρήστης του Ιστοτόπου διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης, αντίρρησης ή οριστικής διαγραφής των στοιχείων του, αλλά και κάθε άλλο δικαίωμα που αναγνωρίζεται από την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR).

8.ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ – COOKIES

8.1 Στον Ιστότοπο χρησιμοποιείται η τεχνολογία “cookies” για την αναγνώριση του επισκέπτη ή του χρήστη. Τα cookies χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για στατιστικούς λόγους, ενώ όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται παραμένουν ανώνυμες και δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους.

8.2 Με το παρόν ο επισκέπτης ή/και χρήστης του Ιστοτόπου δηλώνει ότι συναινεί ρητά στην συλλογή των ως άνω cookies

8.3 Σε κάθε περίπτωση, ο επισκέπτης ή/και χρήστης του Ιστοτόπου, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να ρυθμίσει τις παραμέτρους τους προγράμματος περιήγησης του για να αποτρέψει την εγκατάσταση cookies, είτε συνολικά είτε κατά περίπτωση.

 1. «ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ» (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ
  • Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους σε άλλους Ιστοτόπους. Οι παραπομπές αυτές παρέχονται για την εξυπηρέτηση των χρηστών και για την παροχή σε αυτούς επιπλέον χρήσιμων πληροφοριών.
  • Ο Ιστότοπος δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την πληρότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών αυτών, ούτε για τους εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων ο Ιστότοπος και άλλοι δικτυακοί τόποι τίθενται στη διάθεσή των χρηστών.
 1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

10.1  Οι παρόντες Όροι Χρήσης και κάθε τυχόν τροποποίησή τους διέπονται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο καθώς και τις διεθνείς συμβάσεις που έχουν ενσωματώσει ως και τις λοιπές διεθνείς διατάξεις. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.

10.2  Αν κάποια από τις ανωτέρω διατάξεις κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη δεν θίγει σε καμία περίπτωση την ισχύ των λοιπών διατάξεων που θα εξακολουθούν σε κάθε περίπτωση να παραμένουν σε ισχύ.

10.3  Καμία τροποποίηση των όρων της παρούσας δεν μπορεί να θεωρηθεί ισχυρή αν δεν είναι έγγραφη και ενσωματωμένη σε αυτήν.

10.4  Τα προσαρτήματα περί πνευματικής ιδιοκτησίας, προσωπικών δεδομένων και πολιτικής απορρήτου του Ιστοτόπου θεωρούνται αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και δεσμεύουν τον επισκέπτη ή τον χρήστη του Ιστοτόπου απολύτως.

10.5  Ο Ιστότοπος επιφυλάσσεται παντός νόμιμου δικαιώματός του για κάθε δικαίωμά του που θίγεται αναφορικά με την παρούσα, τους όρους και τις προϋποθέσεις επίσκεψης και χρήσης αυτού και τα δικαιώματα πνευματικής και διανοητικής του ιδιοκτησίας.